Skip to main content

Вход


 


 

Хоризонти

Horizons

Електронен журнал
ISSN: 1314-5169

Документи

Product #1

Тук можете да намерите документи на НИС.

Инструкции

Product #2

Тук можете да намерите инструкции и указания на НИС.

Новини

Актуални новини

Обучение

Актуална информация за обучения

Мероприятия

Актуална информация за мероприятия

В този брой

  • гл. ас. д-р Нели Тинчева, Факултет по Класически и нови филологии
  • Даниела Янева, ФКНФ, Катедра по Романистика, Италианска филология, СУ
  • Елеонора Гецова, Научноизследователски сектор, СУ
  • Неда Ст. Бояджиева, ФКНФ, Катедра Романистика, Италианска филология, СУ
  • Татяна Авджиева, Физически факултет, СУ
  • Камен Мутафов, Златина Карова, НИС при СУ
  • Александър Димов, ФМИ, СУ
  • Борис Крайчев, Иван Койчев, ФМИ, СУ

Публикации

ФОКУС

Заглавие: Мисловната схема ИЗТОЧНИК-ПЪТ-ЦЕЛ в политическите речи
Автор(и): гл. ас. д-р Нели Тинчева, Факултет по Класически и нови филологии
Ключови думи: речи, политика, мисловни схеми, концептуални метафори, манипулация
Предишни публикации: Tincheva, N. 2012 . Political Speeches (A Cognitive Perspective on Text and Structure). Sofia: ASKONI Publ.
Научна област: Когнитивна лингвистика
Абстракт:
Предложеният текст е пълен вариант на защитена дисертация върху когнитивните процеси при продуциране и възприемане на политически речи. Анализът е фокусиран върху спецификата на текстовата структура на политическите речи. Изследването обхваща 50 текста на английски език и 25 на български език, които покриват времеви диапазон от 413 години (1588-2001). Основната теза гласи, че специфичният манипулативният потенциал на политическите речи се дължи на факта, че те са структурирани и контролирани от един базисен мисловен модел, произтичащ от човешката способност и нужда за възприятие на движение и най-вече движение на човешкото тяло. За целите на изследването се интерпретират и свързват широко известните теории на Дж. Лейкоф за метафората с теорията на Ван Дик и Богранд за менталната репрезентация на текста. В допълнение всяка от трите части на мисловната схема ИЗТОЧНИК-ПЪТ-ЦЕЛ се обвързва с наличието на прототипни слотове, които конструират основния метафоричен модел на обществото като ПЪТНИК, който се движи по специфична житейска ТРАЕКТОРИЯ. Възприетият прототипен подход позволява на анализа да включва и социални и културни фактори, които определят различията между политическите речи в двата езика, без това да засяга единната метафора за политическия живот ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЖИВОТ Е ПЪТУВАНЕ. Като друга отличителна черта на политическите речи се определя и доказва и съвпадането на лица от реалния свят (политици и граждани), участниците в света на дискурса (говорещи и слушащи) и образи в света на текста (водач и стадо). Представят се и статистически изследвания върху възприемането на политическите речи и се обосновава тяхното възприемане като "прост" вид текст. С цел доказване на спецификата на политическите речи, се предлага и контрастивен анализ с други типове текст в политическия дискурс - новини, статии и слоугани. Анализират се и политически малапропизми (т. нар. бисери), чрез което се демонстрира и препотвърждава значимостта на прототипните слотове в когнитивния модел, който управлява процесирането на политически речи.


НАУКА

Заглавие: Образът на Саладин в средновековната италианска литература
Автор(и): Даниела Янева, ФКНФ, Катедра по Романистика, Италианска филология, СУ
Ключови думи: Саладин, средновековна италианска литература
Предишни публикации: Конференция „Изток – Запад: езици, култури, общества” по повод 70-годишния юбилей на проф. дфн Пенка Самсарева, 22 – 23 октомври 2010 г., организирана от Катедрата по „Арабистика и Семитология” от ЦИЕК, ФКНФ
Научна област: Средновековна италианска литература
Абстракт:
Султан Саладин оставя трайни следи в хрониките от епохата, за него се разнасят легенди, които го представят като образец на най-високи човешки достойнства. Той е един от главните герои на сцената на военния сблъсък в Близкия Изток през втората половина на ХІІ век между християнските кръстоносни войски и мюсюлманите. Саладин рязко се отличава от съвременниците си по своите нравствени качества: за неговото великодушие, за състраданието му към слабите и победените, както и за щедростта му и отстояването на дадената дума се носят легенди в Западна Европа. Саладин се превръща в литературен герой, в идеал за високи рицарски достойнства. Данте го възхвалява в творбата си „Пир” и го споменава и в „Божествена комедия”: сред душите в лимба флоретинският поет съзира и Саладин. И Джовани Бокачо и Франческо Петрарка не остават безразлични към образа на Саладин. За великия султан се разказва в сборника „Сто стари новели”, както и в романа „Приключенията на сицилианеца” на Бозоне от Губио и в други творби. В средновековната италианска литература Саладин се утвърждава с образа на велик, мъдър, милостив и толерантен владетел. Известният френски историк Рене Грусе отбелязва, че „историята трябва да се преклони пред възвишения и рицарски образ на великия кюрдски султан”.


ПРАКТИКА

Заглавие: Оценка на потенциала на портали на публичната администрация за популяризиране на електронните услуги
Автор(и): Елеонора Гецова, Научноизследователски сектор, СУ
Ключови думи: електронно правителство, електронни услуги, популяризиране, методика, публична администрация
Предишни публикации:
Научна област: Информационни технологии
Абстракт:
Статията представя оригинална методика за изследване на потенциала на портали и уеб-страници на публичната администрация за популяризиране на предлаганите от тях услуги на електронното правителство. Изследването обхваща общо 24 уеб-сайта, от които 13 на централна администрация и 11 на териториална администрация (9 на общинска и 2 на областна администрация). Те са изследвани по девет критерии и са оценени по скала от 0 до 5. След това е направена сумарна оценка за всеки един сайт и по същата скала е измерен потенциалът му за популяризиране на предлаганите от него електронни услуги. Представени са примери на портали с добри и лоши практики в популяризирането на електронните услуги. Изследването е извършено през май 2012. Методиката е част от обширен анализ на възможностите за популяризиране на електроннното правителство в България в периода 2011-2012 г., финансиран от Българо-корейския център по Информационни технологии към СУ "Св. Климент Охридски".

Заглавие: Някои наблюдения върху съвременната италианска политическа лексика
Автор(и): Неда Ст. Бояджиева, ФКНФ, Катедра Романистика, Италианска филология, СУ
Ключови думи: политическа лексика, морфологични неологизми, семантични неологизми, семантично поле
Предишни публикации: Доклад от научна конференция „ИЗТОК-ЗАПАД: ЕЗИЦИ, КУЛТУРИ, ОБЩЕСТВА”, по повод 70-годишния юбилей на проф. дфн Пенка Самсарева, организирана от Катедрата по „Арабистика и Семитология” от ЦИЕК, ФКНФ, проведена на 22-23 октомври 2010 година
Научна област: Италианска лексикология
Абстракт:
Настоящата статия разглежда основните тенденции в развитието на италианската политическа лексика през периода откъм 1992 до наши дни, назоваван от политиците период на преход от т.нар. Първа република към Втора република. Авторката се обосновава какво има предвид под политическа лексика и обяснява избраната хронологична рамка. Промените в италианския политически живот обуславят създаване на неологизми и експресивни авторови словосъчетания, които се превръщат в етикети за самия политик и за събитието, дало повод за тяхното създаване. Направените от нас наблюдения потвърждават извода за динамичността на политическата лексика, проявяваща се в словообразуване и създаване на семантични неологизми, явления, които по принцип са в основата на обогатяването на речниковия състав на езика.

Заглавие: Особености на микроструктурата на повърхността на разрушаване на пробни тела от стомана 30ХГС след различни термични обработки
Автор(и): Татяна Авджиева, Физически факултет, СУ
Ключови думи: якост на удар, бейнитна сруктура, електронен микроскоп, пукнатиноустойчивост
Предишни публикации:
Научна област: Материалознание
Абстракт:
Необходимостта да се намаляват до минимум авариите и загубите, причинявани от възникнали в работните конструкции пукнатини, са причина да се изучават явленията, свързани с разрушаването на инженерните съоръжения. За получаване на материали с висока пукнатиноустойчивост е необходимо разработването на технологии за термично обработване на стомани с различно въглеродно съдържание и наличие на различни легиращи елементи, които материали впоследствие да са с висока якост, пластичност, висока твърдост и заваряемост. Обект на настоящето изследване е влиянието на микроструктурата на хром-манган-силициева стомана върху нейната пукнатиноустойчивост. Изследвани са различни структурни морфологии получени в резултат на охлаждане от аустенитна температура с различни скорости или след изотермично закаляване с помощта на електронен микроскоп. Изпитвани са на триточково ударно огъване и е определяна тяхната якост и твърдост. Установено е, че смесените микроструктури, състоящи се от бейнит, мартензит и остатъчен аустенит са с най-висока пукнатиноустойчивост. За пробните тела с мартензитна структура не се наблюдава съответствие между промяната на твърдостта и пукнатиноустойчивостта. Материалът представя резултати от Проект 170/2010 "Електронно-микроскопско изследване на клас бейнитни стомани с висока якост и пукнатиноустойчивост, приложими за тръбопроводи на АЕЦ".


ИНОВАЦИИ

Заглавие: Качествени стандарти на специфичните за сектор „Търговия втора употреба” квалификационни профили
Автор(и): Камен Мутафов, Златина Карова, НИС при СУ
Ключови думи: Втора употреба, обучение, квалификация, качествени стандарти, Леонардо да Винчи, учене през целия живот
Предишни публикации:
Научна област: Стопанство, Педагогика
Абстракт:
Във връзка с целта на Проекта "QualiProSH II – Квалификационен профил за професия "Втора Употреба", основан на стандарти за работния процес", финасиран по програма Леонардо да Винчи за обучение през целия живот (номер DE/09/LLP-LdV/TOI/147207) да анализира европейския сектор за търговия втора употреба, неговата заетост и квалификационна структура, за да се разработи специфична за сектора квалификация или първоначално обучение, бяха развити предложения за качествени стандарти за първоначалното и по-нататъшно обучение в допълнение към създаването на концепция за развитие на квалификационните профили. Препоръчителните качествени стандарти бяха разработени в тясно сътрудничество със седем партньорски държави (Германия, Австрия, Белгия, Финландия, Великобритания, Словения и България) и обсъдени на национално равнище със секторни експерти. Основа за развитието на стандартите за качество на специфична за сектора квалификация или първоначално обучение са анализът на работните процеси и задачи в рамките на сектора чрез оперативните проучвания на отделни случаи и резултатите от разговори с различните секторни експерти. Използваните професионални, учебни и научноизследователски инструменти, които са разработени от координатора на проекта Институт по Технология и Образование (IT+B) към Университета в Бремен, позволи много подробен анализ на оперативните структури и работни процедури, процеси и задачи, така че може да се представи точната картина на изискванията за работа и потребностите от обучение в предприятията. Резултатите от оперативния анализ позволяват не само създаването на специфичен за сектора, ориентиран към работния процес квалификационен профил, но също така и първи предложения за бъдещо проектиране на квалификация/обучение. Въз основа на тези съображения биха могли да бъдат развити стандартите за качество, които са представени тук. На този етап е посочено, че те са преди всичко с препоръчителен характер, който следва да бъде взет под внимание при разработването на специфична за сектора квалификация или първоначално обучение (която трябва да се разработи и приложи в последващ проект). Според окончателните структура и съдържание на бъдещата квалификация или първоначално обучение трябва да бъдат оптимизирани и завършени отделните стандарти за качество.


ТЕХНОЛОГИИ

Заглавие: Емпиричен анализ на предсказващата способност на моделите за оценка на надеждността на софтуерни системи
Автор(и): Александър Димов, ФМИ, СУ
Ключови думи: надеждност, нефункционални характеристики
Предишни публикации: Сборник с доклади от Третата международна конференция по Софтуер, услуги и семнатични технологии (S3T 2011), Бургас, Септември 2011
Научна област: Софтуерни технологии
Абстракт:
В днешно време оценката на нефункционалните характеристики е от особено важно значение за успешните разработка и развитие на всяка софтуерна система. Една от нефункционалните характеристики, на които трябва да се обърне внимание е т.нар. надеждност. Надеждността се дефинира като вероятност за безотказна работа на системата за определен период от време. В момента съществуват редица модели, които предсказват надеждността на софтуерните системи на базата на статистически данни за тяхната работа, събрани по време на фазата на тестване. В настоящата статия се прави експериментално сравнение (на базата на публично достъпни данни) и анализ на способността да оценяват софтуерната надеждност на част от тези модели.

Заглавие: Класификация на онлайн ревюта чрез семантични лексикони
Автор(и): Борис Крайчев, Иван Койчев, ФМИ, СУ
Ключови думи: класификация на мнения, анализ на чувства и мнения
Предишни публикации: Сборник с доклади от Третата международна конференция по Софтуер, услуги и семнатични технологии (S3T 2011), Бургас, Септември 2011
Научна област: Извличане на информация
Абстракт:
Тази статия представя метод за автоматична класификация на мнения споделени онлайн. Методът включва уеб робот (crawler), модул за анализ на части на речта, модул за конструиране на лексикон от думи, които имат отношение към изразените чувства в текста, алгоритъм за числова оценка на позитивност в текст и модул за обучение на класификаторът на мнения. Предложеният метод е тестван върху 500 000 реални ревюта (рецензии) на английски език от сайтове за оценка на ресторанти и хотели. Особеното в тази област е, че ревютата са сравнително кратки и фокусирани върху ограничен брой теми: обслужване, качество на храната, общо усещане за обстановката и др. Самите рецензията са само-оценени от техните автори по петобална система, което позволява качествено тестване на класификатора. Резултатът от проведеният експеримент показва, че предложеният метод постига точност от 88%, което е сравнимо с най-добрите резултати, отчетени в подобни експерименти.