Skip to main content

Вход


 


 

Хоризонти

Horizons

Електронен журнал
ISSN: 1314-5169

Документи

Product #1

Тук можете да намерите документи на НИС.

Инструкции

Product #2

Тук можете да намерите инструкции и указания на НИС.

Новини

Актуални новини

Обучение

Актуална информация за обучения

Мероприятия

Актуална информация за мероприятия

Дейности

Научноизследователският сектор при Софийския университет обхваща дейността на академичния състав по организирането, обслужването и извършването на фундаментални и приложни изследвания, консултантска, експертна, технологична и други дейности, осъществявани въз основа на договори.

НИС работи на принципа на стопанската сметка. Чрез НИС ежегодно се изпълняват над 300 договора, от които около 60 % са финансирани от Национален фонд "Научни изследвания", около 30 % - от програми на Европейската комисия и около 10% - от индустрията.

Изследователската дейност обхваща различни области на природните и обществените науки. Особено активни са изявите в следните области:

 • информационни технологии;
 • микробиология и биотехнологии;
 • оптоелектроника и наноматериали;
 • синтез на нови органични и неорганични вещества;
 • термодинамика и хидродинамика на дисперсни системи;
 • физика на плазмата и газовите разряди;
 • лабораторни технологии за производство на реактиви;
 • лазерна технология и апаратура;
 • екология и опазване на природната среда;
 • радиоактивно замърсяване на почвата, водата и въздуха;
 • регионална геология и геоложко картиране;
 • проблеми на висшето образование;
 • социални науки;
 • религиозни изследвания;
 • икономическа оценка на проекти и фирми.

Основните дейности на НИС са:

 • Административно, финансово и логистично обслужване на научно-изследователски проекти;
 • Търсене на източници на финансиране и партньори за научноизследователски проекти;
 • Подпомагане изготвянето на предложения за нови проекти;
 • Подпомагане организацията и координацията по изпълнение и управление на проекти;
 • Мониторинг на изпълнението на проекти;
 • Разработване системи за управление на качеството на проектната дейност;
 • Технологичен одит на фирми (потенциални внедрители);
 • Подпомагане трансфера на иновативни технологии и научни резултати;
 • Провеждане на консултации и обучения по проблемите на интелектуалната собственост;
 • Провеждане на консултации и обучения по комерсиализация на научни резултати (създаване на нови фирми, разработване на бизнес-планове);
 • Осъществяване на връзки с други звена в СУ, с правителствени институции (НФНИ, МОН) и с други университети;
 • Осигуряване на връзки с индустрията по линия на CERN;
 • Популяризиране на резултатите от научно-изследоватеската дейност у нас и в чужбина;
 • Участие в международни програми, мрежи и инициативи в изграждането на Европейското научно пространство;
 • Организиране на конференции и семинари, свързани с НИД;
 • Поддържане на Интернет страница, е-форум, Бази данни "Проекти" и "Резултати";
 • Издаване на месечен електронен информационен бюлетин;
 • Издаване на „Хоризонти” - он-лайн журнал за академични публикации, свързани с научноизследователската и проектната дейност в СУ;
 • Издаване на двуезичен Годишник с резултатите от научноизследователските проекти в СУ;
 • Осигуряване на достъп до научна информация в сътрудничество с библиотеките в СУ и Централната университетска библиотека.