Skip to main content

Вход


 


 

Хоризонти

Horizons

Електронен журнал
ISSN: 1314-5169

Документи

Product #1

Тук можете да намерите документи на НИС.

Инструкции

Product #2

Тук можете да намерите инструкции и указания на НИС.

Новини

Актуални новини

Обучение

Актуална информация за обучения

Мероприятия

Актуална информация за мероприятия

В този брой

  • проф. д-р Анна-Мария Тотоманова, Факултет по славянски филологии, СУ
  • доц. д-р Милена Цветкова, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ
  • Калина Димитрова, Александър Димов, Десислава Петрова-Антонова, ФМИ, СУ
  • Десислава Василева, ФМИ, СУ
  • Станислав Пещерлиев, ФМИ, СУ, Иван Койчев, Институт по математика и информатика, БАН
  • Камен Мутафов, Златина Карова, НИС при СУ

Публикации

ФОКУС

Заглавие: Парадоксите в поведението на съвременния читател: Примери от България
Автор(и): доц. д-р Милена Цветкова, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ
Ключови думи: четене, читателска култура, социология на четенето, психология на четенето, промени в практиките на четенето
Предишни публикации:
Научна област: Социология на книгата и четенето
Абстракт:
Тезата на доклада е, че промените в поведението на съвременният читател, поне в българското му проявление, могат да се обяснят с верига от 11 парадокси. Научното допускане, че наблюдаваните явления обективно погледнато не са парадокси, а закономерни характеристики на променящо се с технологичната конюнктура читателско поведение, но дисфункциите в социологическата картина на четенето ги правят необясними и логично парадоксални. Просто четенето за кратко време е еволюирало до степен да бъде трудно обозримо и неуловимо чрез конвенционалните за ХХ век научни инструменти. Предложението е да се предефинира и операционализира антропоморфното (и човекоцентричното) четене, екологичното читателското поведение, ориентирано към технологичното бъдеще. За тази цел са формулирани осем идеи и решения.


НАУКА

Заглавие: Културно-езиковата ситуация сред балканските славяни през XIV-XV и влиянието й върху съвременните славянски книжовни езици
Автор(и): проф. д-р Анна-Мария Тотоманова, Факултет по славянски филологии, СУ
Ключови думи: старобългарски език, конфесионален език, възгледи за превода през Средновековието, граматични съчинения
Предишни публикации: Лекция, четена пред докторанти в университета “Orientale” в Неапол, декември 2010 г.
Научна област: Филология, лингвистика
Абстракт:
Авторът се спира на един от най-интересните и трагични периоди на българската културна и политическа история, когато България загубва своята държавност, но преживява културен разцвет, сравним с разцвета през Симеоновия Златен век. Плодовете на този разцвет се разпространяват сред останалите православни славянски и неславянски народи, които също като нас използват старобългарския книжовен език, създаден от светите братя Кирил и Методий. Това е и периодът на Второто южнославянско влияние в Русия, който е от съществено значение за доизграждането на т. нар. руска редакция на старобългарския книжовен език, която днес е известна като църковнославянски и продължава да е официалният свещен език на православните славяни. Специално внимание се отделя на възникването и функционирането на Кирило-Методиевия език именно като конфесионален език на славянството през IX в. и на преводаческите принципи и езикови схващания на православното славянско Средновековие. Отбелязва се, че въпреки впечатляващата книжовна продукция, интересът на книжовниците към граматиката и правописа на славянските книги е по-скоро епизодичен и собствено граматическите съчинения и трактати могат да се изброят на пръсти. Единствените съчинения, които разглеждат проблеми на функционирането на старобългарския книжовен език като свещен език на православните славяни са За буквите на Черноризец Храбър и Сказание за буквите на Константин Костенечки. И двете съчинения не са граматически трактати, а полемични опуси, които защитават и обосновават достойнството на Кирило-Методиевия език като език на православната славянска общност. Нещо повече, самият Константин Костенечки също не смята своето съчинение за граматика, а за лествица (стълбица) на писмената, чиито стъпала са буквите на славянската азбука. Опазването на тези стъпала непокътнати е единственото необходимо условие за правилното списване на книгите и за съхранението на вярата чиста и непорочна. Връзката със знаменитата „Лествица” на Йоан Климакс, когото славяните наричат Лествичник, е повече от очевидна. Оскъдният интерес към граматиката на книжовния език на православното славянство се дължи не само на идеалистичния неоплатонистки подход към езика, който доминира през Средновековието, но и на някои формални причини. За православните славяни езикът на Светото писание не е чужд, както е латинският за западните народи, а разбираем и лесно усвоим. Руските и сръбските книжовници, които получават този език от своите български учители веднага го припознават като свой започват да създават свои оригинални произведения. Разликите между славянските наречия през X-XII в. са предимно фонетични. Затова и диренията на книжовниците са почти изцяло в областта на правописа и техниката на превода, а не на граматиката.

Заглавие: Подход за семантично извличане на отговори на въпроси от тип факт за български език
Автор(и): Станислав Пещерлиев, ФМИ, СУ, Иван Койчев, Институт по математика и информатика, БАН
Ключови думи: семантика, машини за търсене, интелигентни системи
Предишни публикации: Международна конференция по Софтуер, Услуги и Семантични технологии (S3T), Бургас, 2011
Научна област: Информационни технологии
Абстракт:
Съвременните технологии ни предоставят достъп до огромното количество информация, което изисква ефективни инструменти, за нейното използване. Машините за търсене се опитват да намерят най-подходящите документи за дадена заявка/въпрос, но все още от потребителите се изисква сами да търсят за точен отговор в документите. Системите отговарящи на въпроси правят крачка напред в тази посока, като се опитват да отговорят на въпроси зададени на естествен език. В тази статия описваме един семантичен подход за изграждане на системи отговарящи на въпроси на български език. Изследвахме как използването на автоматичното откриване на собствени имена, автоматичното откриване на типа въпроса, и разбор на зависимостите в изречението, могат да подобрят извличане на текстови структури, съдържащи отговора, в сравнение с традиционния модел - "торба с думи". Проведохме експерименти и сравнихме девет различни алгоритъма за разбор на зависимости в изречения за български език и алгоритъм за откриване на собствени имена, обучен с данни, автоматично извлечени от Wikipedia.


ПРАКТИКА

Заглавие: Оценка на адаптацията по стилове на учене в платформа за електронно обучение ADOPTA
Автор(и): Десислава Василева, ФМИ, СУ
Ключови думи: оценка, адаптивни хипермедийни системи, платформи за електронно обучение, стилове на учене
Предишни публикации: Сборник доклади от международна конференция CоmpSysTech'2011, Виена, Австрия, юни 2011
Научна област: електронно обучение
Абстракт:
Един от ключовите фактори, определящи бъдещето на електронното обучение, е възможността за адаптиране на учебното съдържание към стиловете на учене на обучаемите. Това позволява повишаване на ефективността на системите за електронно обучение посредством симулиране на индивидуално обучение. Статията представя експериментални резултати относно адаптивното доставяне на учебно съдържание в платформа ADOPTA (ADaptive technOlogy-enhanced Platform for eduTAinment). Експериментът е проведен с две групи от студенти и има за цел да оцени ефективността на обучение с образователни материали, адаптирани към стила на учене и знанията на всеки отделен обучаем. От анализа на резултатите от експериментите следва, че обучаемите с адаптирани учебни материали са постигнали по-високи академични резултати, а освен това и са по-доволни от такъв тип адаптивни курсове.


ТЕХНОЛОГИИ

Заглавие: Компоненти за многократна употреба в системи ориентирани към бази от данни
Автор(и): Калина Димитрова, Александър Димов, Десислава Петрова-Антонова, ФМИ, СУ
Ключови думи: бази от данни, софтуерен компонент
Предишни публикации: 5th IFIP TC2 Central and Eastern European Conference on Software Engineering Techniques (CEE-SET'2011), Debrecen, 2011
Научна област: софтуерни технологии
Абстракт:
Тук под софтуерни системи ориентирани към бази от данни разбираме такива системи, в които базата данни има централно значение в архитектурата на системата, т.е. бизнес логиката е реализирана на нивото на данните. Те имат редица предимства при разработката на многократно използваем потребителски интерфейс, както и при осигуряването на сигурност на софтуерните системи. Въпреки в практиката за разработка на подобни системи липсва теоретичен научен подход. В тази връзка в настоящата статия се предлага подход за разработка и инсталация на компоненти, които могат да се използват като шаблони за създаване на сложни релационни бази от данни. Представен е също и софтуерен инструмент, който поддържа и улеснява практическото приложение на подхода. Създаването и употребата на такива компоненти е илюстрирано с кратък пример.


ИНОВАЦИИ

Заглавие: Професионализиране на обучението за работещите в областта на дрехи-Втора употреба
Автор(и): Камен Мутафов, Златина Карова, НИС при СУ
Ключови думи: Втора употреба, обучение, квалификация, европейски проект, Леонардо да Винчи, учене през целия живот, обучителна методика, Организиране получаването/приемането на стоки
Предишни публикации:
Научна област: Стопанство, Педагогика
Абстракт:
Проектът "QualiProSH II – Квалификационен профил за професия "Втора Употреба", основан на стандарти за работния процес" е проект, финасиран по програма Леонардо да Винчи за обучение през целия живот (номер DE/09/LLP-LdV/TOI/147207). В рамките на проекта "QualiProSH II", разработеният в предишния проект "QuliProSecondHand". квалификационен профил, бе пренесен в 6 европейски страни (Германия, Австрия, Белгия, Финландия, Словения и България). Избрани, специфични за сектора квалификационни модули, разработени при първата фаза, бяха тествани с целева група за квалификация на служителите в сектор втора употреба и бяха адаптирани, внедрени и оптимизирани. Това включваше пренос и внедряване на специално създадени за сектора инструменти за идентифициране на необходимостта от квалификация на работниците и служителите, както и на инструмент за проверка на качеството на прилаганите мерки за обучение. Така квалификационният профил бе пренесен в специфичния за всяка страната контекст и се изгради тестова мрежа от партньори по проекта, тeхни партньори от сектор "втора ръка" и от системата на професионалното образование и обучение (ПОО). По този начин резултатите от проекта бяха адаптирани към различни, специфични за всяка страна рамки. Тестването бе извършено в три фази, които обхващаха периода на проекта - от 2009 г. до 2011 г. Тестването, оптимизирането и внедряването на горепосочените продукти се извърши на базата на анализите, направени по предишния проект "Леонардо" – "QualiProSecondHand".