Интелектуална собственост

Презентации от Годишната конференция на Европейската мрежа на мениджърите на офиси за технологичен трансфер (ASTP-ATTP),Берлин, май 2012
 • Outsourcing TTO activities by John Wulf Peterson, PDF файл
 • Negotiatiaon planning cheklist by Robert Marshall, PDF файл
 • The classic 25% rule by Robert Goldscheider, PDF файл
Презентации от Годишната конференция на Европейската мрежа на мениджърите на офиси за технологичен трансфер (ASTP-ATTP), Стокхолм, май 2011
 • Презентация от проведено обучение от СОИС и ЦЕРН в Копривщица, май 2012, PDF файл
 • Патентното ведомство на Република България и разпространенията на знания по интелектуалната собственост сред университетите в България, PPT файл
 • Защита на интелектуалната собственост при трансфер на технологии, PPT файл
 • Опитът на УНСС в разпространение на знания относно интелектуалната собственост, PPT файл

Полезни документи

 • Формуляр за предварителна информация към Фонд за технологични инвестиции, DOC
 • Наръчник за провеждане на обучение по интелектуална собственост, PDF
 • Препоръка на комисията относно управлението на интелектуалната собственост в дейностите по трансфер на знания и Кодекс на добрите практики за университетите и другите публични научно-изследователски организации, DOC
 • Модел за оценка, защита и управление на интелектуалната собственост при трансфер на технологии – практически стъпки, DOC
 • Massachusetts Institute of Technology, SOFTWARE CODE DISCLOSURE, PDF
 • Massachusetts Institute of Technology, MATERIAL TRANSFER, PDF

Методически материали

Методически материали, предоставяни от Центъра за трансфер на технологии:
 • Анализ и оценка на технологични разработки;
 • Технологичен одит на предприятия;
 • Форми на технологичен трансфер;
 • Проблеми на интелектуалната собственост;
 • Източници на проектно финансиране;
 • Създаване на нови фирми и изготвяне на бизнес план;
 • Комерсиализация на научни резултати.

Примерна анкетна карта за технологичен анализ/одит, PDF файл