История

Научноизследователският сектор (НИС) при СУ "Св. Климент Охридски" е създаден през 1964 г. от група ентусиазирани физици, биолози и геолози.

В началото на 1973 г. НИС е закрит поради "реорганизация на науката". Последиците обаче са крайно неблагоприятни за Алма матер и със заповед № 2263/02.11.1977 г. на председателя на бившия Комитет за наука, технически прогрес и висше образование Научноизследователският сектор е възстановен от 1 януари 1978 г. като структурно звено на Университета.

Дейности

Изследователски области и основни дейности

Изследователски области

Изследователската дейност обхваща различни области на природните и обществените науки. Особено активни са изявите в следните области.

 • информационни технологии;
 • микробиология и биотехнологии;
 • оптоелектроника и наноматериали;
 • синтез на нови органични и неорганични вещества;
 • термодинамика и хидродинамика на дисперсни системи;
 • физика на плазмата и газовите разряди;
 • лабораторни технологии за производство на реактиви;
 • лазерна технология и апаратура;
 • екология и опазване на природната среда;
 • радиоактивно замърсяване на почвата, водата и въздуха;
 • регионална геология и геоложко картиране;
 • проблеми на висшето образование;
 • социални науки;
 • религиозни изследвания;
 • икономическа оценка на проекти и фирми.

Основни дейности

Основните дейности на НИС са следните.

 • Административно, финансово и логистично обслужване на научно-изследователски проекти;
 • Търсене на източници на финансиране и партньори за научноизследователски проекти;
 • Подпомагане изготвянето на предложения за нови проекти;
 • Подпомагане организацията и координацията по изпълнение и управление на проекти;
 • Мониторинг на изпълнението на проекти;
 • Разработване системи за управление на качеството на проектната дейност;
 • Технологичен одит на фирми (потенциални внедрители);
 • Подпомагане трансфера на иновативни технологии и научни резултати;
 • Провеждане на консултации и обучения по проблемите на интелектуалната собственост;
 • Провеждане на консултации и обучения по комерсиализация на научни резултати (създаване на нови фирми, разработване на бизнес-планове);
 • Осъществяване на връзки с други звена в СУ, с правителствени институции (НФНИ, МОН) и с други университети;
 • Осигуряване на връзки с индустрията по линия на CERN;
 • Популяризиране на резултатите от научно-изследоватеската дейност у нас и в чужбина;
 • Участие в международни програми, мрежи и инициативи в изграждането на Европейското научно пространство;
 • Организиране на конференции и семинари, свързани с НИД;
 • Поддържане на Интернет страница, е-форум, Бази данни "Проекти" и "Резултати";
 • Издаване на месечен електронен информационен бюлетин;
 • Издаване на „Хоризонти” - он-лайн журнал за академични публикации, свързани с научноизследователската и проектната дейност в СУ;
 • Издаване на двуезичен Годишник с резултатите от научноизследователските проекти в СУ;
 • Осигуряване на достъп до научна информация в сътрудничество с библиотеките в СУ и Централната университетска библиотека.

Услуги

Бизнес, консултантски и административни

Биснес услуги

Биснес информационните услуги, предоставяни от НИС, са следните.

 • Предоставяне на информация, относно европейски и национални политики и законодателства;
 • Организиране на специализирани обучения с предоставяне на зала и лекторски екипи;
 • Консултации относно програмите за подпомагане на МСП. Структурните фондове на ЕС;
 • Консултация при регистриране на изобретения и полезни модели; търговски марки и др. - по договаряне;
 • Представяне на маркетингова, статистическа информация от специализирани бизнес-информационни източници (уеб-сайтове, бази данни и др.)
 • Провеждане на обучения.

Консултантски услуги

Консултантските услуги, предоставяни от НИС, са следните.

 • Съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие относно технологична оценка на производството чрез провеждане на технологичен одит на фирма;
 • Съдействие при пазарната реализация на научни разработки – трансфер на нови продукти и процеси към наши и европейски партньори;
 • Търсене на технологични и бизнес партньори;
 • Съдействие при създаване на високотехнологични смесени предприятия;
 • Консултация за подготовка на проекти за финансиране;
 • Разработка на проекти за финансиране включително пълно проектно окомплектоване;
 • Разработка на бизнес- планове;
 • Разработка на проектно проучване;
 • Проектна разработка;
 • Консултации при контакти с външни клиенти и партньори;
 • Присъствие на работна среща от наш представител;
 • Преглед и оценка на иновативна идеи;
 • Аутсорсване на проектна дейност.

Административни услуги

Основните административни услуги на НИС са следните.

 • Предоставяне на зала за обучения;
 • Зала и обучение;
 • Предоставяне на методики.