Управление и звена

Органи на управление на НИС са Общото събрание, Управителният съвет и директорът на НИС. Председател на Управителния съвет е зам. ректорът, отговарящ за научноизследователската дейност.

Звена на НИС

  • Финансово-счетоводен отдел
  • Звено "Административно-стопански дейности" (Личен състав и договори, Доставки/ЗОП)
  • Звено "Център за трансфер на технологии" (Маркетинг на научни резултати, Консултации, Трансфер, Обучение и конференции, Връзки с други организации, Интелектуална собственост) и "Научно-изследователски проекти" (Договори, подготовка на проектни предложения, администриране, координиране и контрол на проекти)
  • Звено "Проектна и информационна дейност" (Консултиране разработването и управлението на проекти, финансови и бюджетни консултации, съдействие при разработването и изпълнението на стратегии за разпространение на резултатите от проекта и популяризиране на дейностите по проекта, връзки с медиите, Интернет сайт на НИС и ЦТТ, Бази данни "Проекти" и "Резултати", Информационен бюлетин, Годишник на научноизследователските проекти на СУ, връзки с индустрията в рамките на CERN).

Устройството и дейността на Научноизследователския сектор се уреждат с отделен правилник.

Звена и служители

Администрация

Адрес: 1164 София, бул. Др. Цанков № 8
тел.: (+359) 2 8654686, (+359) 2 8668719
факс: (+359) 2 2 8656413
e-mail: info@nis.uni-sofia.bg

Божил Добрев, Директор
тел.: (+359) 886 403 575
e-mail: bdobrev@nis.uni-sofia.bg

Адриан Маринчев, Зам. Директор
стая: 430, тел: 02 865 46 86, 0887 801741

Звено: Финансово-счетоводна дейност

Мария Стойкова, Главен счетоводител
e-mail: lenchevam@gmail.com
тел: 0884 951 594, 02 865 4686
Камелия Петрунова, Зам. Главен счетоводител
стая: 430, тел: 02 865 46 86
Благовеста Динева , Счетоводител
стая: 429, тел: 02 865 46 86
Пламена Георгиева, Счетоводител
стая: 429, тел: 02 865 46 86
Полина Гюрова, Счетоводител
стая: 429, тел: 02 865 46 86
Анжела Борисова, Отговорен касиер
стая: 430, тел: 02 865 46 86

Звено: Административно-стопанска дейност

Ирина Новакова, Личен състав
стая: 427, тел: 02 866 87 19, 0887 801747
Иван Иванов, Юрист, главен експерт по ЗОП
стая: 428, тел: 0884 955 562

Звено: Център за трансфер на технологии

Антон Андонов, Експерт
e-mail: andonov.anton@gmail.com
тел: 0884 59 99 36
Красимира Генева, Експерт финансов-икономически анализи
e-mail: kgeneva@tto.uni-sofia.bg
тел: 0885 302 566

Център за трансфер на технологии

Адрес: 1164 София, бул. Джеймс Баучър № 1, Химически факултет, ет. 8
тел.: (+359) 2 81 61 375

Звено: Проектна и информационна дейност

Елеонора Гецова, Ръководител звено
e-mail: elor_66@abv.bg
тел: 0882 758 108
Антоан Стойков, Експерт
e-mail: stoykovantoan@gmail.com
тел: 0885 302 571, 02 866 8719
Десислава Петрова-Антонова, Администратор
e-mail: d.petrova@fmi.uni-sofia.bg

Управителен съвет

Председател и членове

Председател

акад. Николай Витанов – зам.-ректор по НИД, Физически Факултет

Членове

  • доц. Милен Петров – Факултет по Математика и информатика
  • доц. Гергана Герова – Физически Факултет
  • доц. Йордан Думанов – Биологически Факултет
  • проф. Славка Чолакова – Факултет по Химия и фармация
  • чл.-кор. проф. Тони Спасов - Факултет по Химия и фармация
  • проф. Румяна Пейчева – Факултет по Педагогика

Българска народна банка

Банкови сметки

ИН: 0006706800015П
ИН по ДДС: BG0006706800015П

За проекти на Европейския съюз (в ЕВРО)

Банка: Българска народна банка
Адрес: Пл. "Александър I", № 1, BG-1000 София
IBAN: BG20 BNBG 9661 3400 1744 40
SWIFT код: BNBGBGSF
ако е от чужбина - чрез:
IBAN: BG83 BNBG 9661 1100 0661 41
S.W.I.F.T. code: BNBGBGSF

За всички останали проекти

Банка: Българска народна банка
Адрес: Пл. "Александър I", № 1, BG-1000 София,
IBAN: BG68 BNBG 9661 3100 1744 01
ако е от България в лева:
BIC: BNBGBGSD
ако е от чужбина:
SWIFT код: BNBGBGSF
в ЕВРО - чрез:
IBAN: BG83 BNBG 9661 1100 0661 41
S.W.I.F.T. code: BNBGBGSF
в USD - чрез:
Bank of New York, New York, 8900057629
S.W.I.F.T. code: IRVTUS3N

Моля, посочвайте получателя: НИС-СУ "Св. Кл. Охридски" и името на ръководителя на договора