Home Contact Version in Bulgarian

Секторът за стоки втората употреба, като обект на настоящия проект включва търговия със и без печалба на широк спектър от потребителски стоки от всякакъв вид, както и основни задачи, като придобиване, обработка и повторно използване на стоката в един затворения цикъл. Идеята е да се направят годни за употреба стоки, които да се използват отново по първоначалното си предназначение.

Проектът е насочен към класическата търговия, което изключва портали и предприятия за публична разпродажба, както и фондови борси за обмен на употребявани стоки. Освен това ясно са отделени извън проекта търговията с недвижими имоти, с антики, на автомобили и стоки, които имат отделни пазари и / или връзки с други пазари (например с пазара на собственост).

Продукти от изпълнение на проекта


  • Обобщен доклад за работата и за заетостта в сектора втора употреба;
  • Отчет за най-добри практики с профили на квалификация, методи и концепции в сектора на втора употреба;
  • Насоки за разработване на нови възможности за квалификация;
  • Концепция за развитие на квалификационни профили в първоначалното професионално обучение на сектора втора употреба;
  • Стандарти за качество при квалификация с фокус върху развитие на персонала;
  • Предложения за проект на мрежа за насърчаване на процесите на професионализация;
  • Платформа за обмен на опит и информация.

Методи за изследване

Ще бъде приложено научно изследване на професионалното образование за анализ на работата и на структурата на работещите в сектора втора употреба. Методите включват:

  • анализ на сектора;
  • изучаване на казуси;
  • обмен на мнения на ниво експерти.

Целта на научно изследване на професионалното образование е достъп до съдържанието на работата на сектора по такъв начин, че да могат да бъдат разработени предложения за оптимално формиране на образователните процеси.

Изпълнението на задачите на партньорите по втората фаза на проекта включва:

В отделните партньорски страни да се поеме функцията по оптимизиране на квалификационния профил, разработен през първия етап от проекта "Леонардо" QualiProSH. Партньорите трябва да изградят подходящи мрежи за тестване на отделни модули за по-нататъшно обучение (особено на специфичните за сектора квалификационни модули). Мрежата трябва да се състои от една страна от институции, които предлагат средства за квалификация и обучение (напр. предприятия, които предлагат образование, обучение или допълнителна квалификация), и които са в състояние да реализират това обучение, а от друга страна, мрежата трябва да включва служители от предприятия втора употреба, които се нуждаят от професионална квалификация. Тоест партньорите трябва да от своя страна да намерят партньори от сектора втора ръка, които да са в състояние да тестват квалификационните модули. Така след начален етап на напасване към квалификационните стандарти и спецификата на страната-партньор и създаване на обучителни материали, модулите ще бъдат внедрени и тествани в конкретни предприятия. Този процес ще бъде подпомаган и направляван от партньора в страната. Резултатите от тестовата фаза ще бъдат оценени, анализирани и оптимизирани от партньорите и потребителите на национално ниво и с другите партньори по проекта на Европейско ниво. Резултатът следва да е унифицирана Европейска квалификация.

   
Leonardo da Vinci, Bildung und Kultur Nationalen Agentur Bildung fur Europa beim BIB