Home Contact Version in Bulgarian

Проектът QualiProSecondHand (първа фаза) включва партньори от седем европейски страни. Целта им е да бъде изследван сектора на втората употреба с помощта на професионално-образователни инструменти за научни изследвания (секторен анализ, изучаване на казуси, семинари и експерти). Освен към определяне на параметрите за насърчаване на професионализъм и на решения, базирани на най-добри практики, ще се извърши анализ на съществуващите мрежи и структури за работа. Вниманието ще бъде насочено преди всичко на прецизен анализ на специфичните изисквания на сектора към лицата, работещи в тази област.

Това ще послужи като основа за създаване на европейски квалификационен профил. С разработка на нуждите и на концепции за бъдеща квалификация, ще бъде насърчена професионализацията на сектора и качеството му ще се подобри. Първи резултат от създаване на специфично за сектора обучение ще бъде постигане на устойчивост на работната ръка.

Втората фаза на проекта има следните цели:

 • Преобразуване на създадения квалификационен профил на сектора "втора употреба" в подходи, специфични за дадената държава с използване на стандарти за качество:
  • проектиране на специфична за страната рамка;
  • адаптиране към специфичните за страната особености;
  • внедряване на пилотни фази в национални предприятия за тестване на квалификационната концепция или на части на нея.
 • Създаване на уеб страница за да се представи опита, както и учебните материали за преподавателите, с акцент върху специфични за страната характеристики:
  • теоретични правила за обучение;
  • обучителни материали;
  • някои от работните процеси в сектора на втората употреба, за да се опишат различните планове за обучение.
 • Трансфер и развитие на, свързани с работата квалификационни стандарти, с оглед създаване на специфични за сектора квалификации:
  • стандарти за качество, свързани с работата.
 • Трансфер и модифициране на инструментариума за проверка на качеството, включващ:
  • инструменти за проверка на качеството;
  • инструменти за изследване на нуждите от квалификация и за определяне на нивото на квалификация и умения на служителя.
   
Leonardo da Vinci, Bildung und Kultur Nationalen Agentur Bildung fur Europa beim BIB