Home Contact Version in Bulgarian

Данъчна информация за втора употреба

Съгласно параграф 1, т.19 от ДР на ЗДДС, "стоки втора употреба" са употребявани и индивидуално определени движими вещи, годни за по-нататъшна употреба в същия вид или след ремонт, които могат да се използват по предназначението, за което са създадени. Не са стоки втора употреба:

  1. произведенията на изкуството;
  2. предметите за колекции;
  3. антикварните предмети;
  4. благородните метали и скъпоценните камъни независимо под каква форма са.

По смисъла на параграф 1, т.23 от ДР на ЗДДС, "дилър на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети" е данъчно задължено лице, което в процеса на икономическата си дейност закупува, придобива или внася стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети с цел да ги продаде, независимо от това, дали лицето действа като комисионер по смисъла на Търговския закон.

В ЗДДС - в глава седемнадесета "Специален ред на облагане на маржа на цената" е предвиден специален режим за извършваните от дилъри доставки на стоки втора употреба.

Във връзка с този вид доставки е издадено указание от ЦУ на НАП с изх.№ 24-00-20/ 08.03.2007 год., копие от което Ви прилагаме.

   
Leonardo da Vinci, Bildung und Kultur Nationalen Agentur Bildung fur Europa beim BIB